Do
góry

Regulamin z dnia 20 kwietnia 2021

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wygraj Huawei Freebuds 4i” zwanego dalej „Konkursem”, jest TechnoStrefa Mateusz Skitek, ul. Krzywa 3/7, 60-118 Poznań,
  NIP: 7792395695, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu YouTube: https://www.youtube.com/ (konkurs ogólnopolski).
 5. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.04.2021 wraz z publikacją filmu „Te słuchawki są niesamowite” na kanale TechnoStrefa w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/user/TechnoSTREFA) i trwa do dnia 1.05.2021, godz. 23:59.

§ 2 Zasady konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
  1. ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. ukończyła 13 lat i działa za zgodą (pisemną) przedstawicieli ustawowych,
  3. spełnia wymagania konkursowe zawarte w Regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, w tym członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołał komisję ds. Konkursu (zwaną dalej „Komisją”). Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. Zasubskrybować kanał TechnoStrefa na YouTubie https://www.youtube.com/user/TechnoSTREFA
  2. Polubić w.w. film (użyć funkcji łapka w górę)
  3. Napisać komentarz pod w.w. filmem opublikowanym na kanale TechnoStrefa, z odpowiedzią na pytanie „Opisz najzabawniejszą sytuację związaną z słuchawkami przewodowymi”.
 2. Zgłoszenia do Konkursu udzielone poza wyznaczonym do tego miejscem, ukryte przez filtry i inne mechanizmy serwisu YouTube.com, niezgodnie z zasadami Społeczności YouTube, bądź przesłane po zakończeniu Konkursu nie będzie brane pod uwagę podczas wyboru Laureatów Konkursu.
 3. Każdy uczestnik może zarejestrować maksymalnie 1 zgłoszenie (1 komentarz).
 4. Odpowiadając na pytanie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że treść odpowiedzi jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.
 5. W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi, które:
  1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe itp.
  4. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  5. nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu,
  6. są kopią treści odpowiedzi w całości lub części od innych Użytkowników Konkursu, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także są kopią własnej odpowiedzi
 6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do treści nadesłanej odpowiedzi na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, czuwa Komisja, w której skład wchodzą: organizator – Mateusz Skitek oraz Aleksander Pałczyński. Posiedzenia Komisji nie są jawne.

§ 4 Nagrody

 1. W trakcie obowiązywania Konkursu spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie i napisali kwalifikujący się komentarz, Komisja wyłoni 1 zwycięzcę.
 2. Jednocześnie komisja zastrzega sobie, że dla wszystkich odcinków, wiążący jest stan komentarzy na dzień 1.05.2021 godz. 23:59. Wyniki są oparte tylko i wyłącznie o treść online wyświetlaną na stronie https://youtu.be/4qjMxfyKUbY w sekcji komentarzy z dostępem z dnia 31.05.2021, godz. 23:59 – w konkursie nie biorą udziału zrzuty ekranu.
 3. Nagrodą w Konkursie jest 1 urządzenia elektroniczne. Nagroda rozdawana w konkursie jest nowa. Dla Laureata przewidziano nagrodę w postaci słuchawek Huawei Freebuds 4i o wartości rynkowej 299 zł.
 4. Nagroda może zostać powiększona o ekwiwalent pieniężny odpowiadający powstałemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu wygrania nagrody. Podatek zostanie uiszczony przez Organizatora, w imieniu uczestnika, jeśli uczestnik wyrazi zgodę.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 2.05.2021 na Insta Story (http://instagram.com/technostrefa) oraz w formie odpowiedzi na zwycięski komentarz na YouTube (http://youtube.com/technostrefa).
 6. W celu otrzymania nagrody, Laureaci zobowiązani są do wysłania wiadomości e-mail na adres: [email protected], zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, lub kod Paczkomatu Inpost (jeśli laureat zdecyduje się na taką przesyłkę) oraz zrzut ekranu potwierdzający przypięcie serca i odpowiedź na komentarz zwycięzcy ze zweryfikowanego konta YouTube TechnoStrefa, w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.

  W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowym warunkiem jest załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia zgody opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu.

  Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia Uczestnika o dodatkowy zrzut ekranu lub inne informacje, w przypadku nieczytelności pierwszego zrzutu lub podejrzeniu o próbę oszustwa. Dostarczenie poprawnego i czytelnego zrzutu ekranu jest warunkiem otrzymania nagrody.
 7. W przypadku nie przesłania przez Laureata Konkursu informacji zawartych w §4 pkt. 6 w wyznaczonym terminie lub ich wysłaniu w innej niż wskazana w §4 pkt. 6 formie komunikacji Nagroda przechodzi na konto Organizatora.
 8. Nagroda w Konkursie zostanie wydane przesyłką kurierską lub przesyłką paczkomatową na adres wskazany przez Laureata Konkursu w ciągu do 30 dni roboczych od daty otrzymania adresu.
 9. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
 10. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonanych po przesłaniu wiadomość na fanpage, o których Organizator nie został powiadomiony.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub przewoźnika.

§ 5 Podatek od wygranej

 1. Uczestnik, który otrzyma nagrodę konkursową, o której mowa w § 4 ust. 3, jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego stanowiącego równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) wartości nagrody konkursowej.
 2. W celu wypełnienia przez nagrodzonego Uczestnika obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 1, Organizator:
  1. przyznaje nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną, o której mowa w § 4 ust. 4;
  2. przekaże nagrodę pieniężną, o której mowa w mowa w § 4 ust. 4, na rachunek właściwego urzędu skarbowego — w ustawowym terminie;
  3. sporządzi właściwą deklarację wymaganą przepisami prawa podatkowego — w ustawowym terminie.
 3. Na potrzeby dopełnienia przez Organizatora obowiązków, o których mowa w ust. 2, nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi na jego żądanie wszystkie dane i informacje wymagane prawem podatkowym — zgodnie z § 7 ust. 1.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w wiadomości elektronicznej na adres: [email protected] w terminie:
  • w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, jeżeli reklamacja dotyczy rozstrzygnięcia Konkursu
  • jeżeli reklamacja dotyczy procedury wydawania nagród w Konkursie – do 7 dni od daty wydania nagrody. W tytule e-maila należy podać nazwę Konkursu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w § 6 pkt 1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 6. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją elektroniczną przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

§ 7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie się dnia 20 kwietnia 2021 wraz z publikacją filmu na kanale TechnoStrefa w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/user/TechnoSTREFA) i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia.
 4. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.